BLOGG

Så kommmer Kronetorpstadens nya gatorna att heta!

Burlövs Kommun har publicerat en artikel med information kring namngivningen av de gatorna i Kronetorpstanden. Nedan kna ni läsa ett utdrag. Hela texten finner ni här. 

Stora Bernstorp

Bakgrund

Företaget Akzo Nobel Decorative Coatings AB äger fastigheten Sunnanå 8:47 i Stora Bernstorp. Företaget har haft problem med att transporter till deras verksamhet inte hittar eller kör fel. Det finns två infartsvägar till fastigheten som inte har några namn. För att få adresser till respektive in/utpasseringar i norr och söder och för att räddningstjänst, taxi, transporter och besökare ska hitta till rätt adress behövs två nya vägnamn.
Namnen i Stora Bernstorp har i huvudsak namn efter den gamla bebyggelsen och gårdarna, Sege å och växter kopplade till åmiljön.

Förslag

Meander eller meanderlopp är en slingrandeflodfåra i ett flackt landskap skapad av erosion i ytterkurvorna av floden och sedimentation i innerkurvorna. Eftersom vägen följer Sege ås sträckning kan namnet Meandervägen vara passande.

Det har tidigare gjorts inventeringar av växtlig-heten i anslutning till Sege å. En av växterna som har hittats är pilblad. Pilbladet växer i vatten och bildar blad av två olika typer, dels smala och avlånga undervattensblad och dels långskaftade, pilliknande blad som flyter på eller sticker upp ovanför vattenytan. Den har vita blommor med purpurröda fläckar vid kronbladens bas. Eftersom flera andra vägar i området har namn efter växter föreslås vägen få namnet Pilbladsvägen.

Kronetorp 1:1, etapp II

En ny detaljplan är under framtagande för Kronetorp 1:1, etapp II. Planen var på samråd under hösten 2019.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga nästa etapp i utbyggnaden av Krone-torpstaden. Planförslaget innehåller en tät kvartersstad med relativt höga hus. Området rymmer 500-600 lägenheter. Vissa av byggnaderna ska ha publika verksamheter i bottenvåningarna. I söder föreslås en högre byggnad med bland annat hotell och kontor. I norr, mot jaktparken, föreslås en förskola för 120 barn.

Arkitekturen ska vara sammanhållen, enkel ochgenomarbetad. Byggnaderna ska varieras utan att resultatet blir brokigt. Torg, gaturum och kvartersgårdar planeras med träd, buskar och genomsläppliga ytor där det är möjligt. Grönskan ger bland annat trivsel, skugga och fördröjning av dagvatten.

Detaljplaneområdet innehåller nya gator, kvarteroch ett torg som behöver namn.

Kronetorp har sina anor som lantgård från 1500-talet. Gården hette då Skudgaard (gård bebodd av skattfogde). Enligt tradition för byns största gård, kom den att kallas Storegaard och senare Storegård. År 1791 köptes gården av Carl Christian Cronsjö (Cronsioe). Han sålde den 1793 till brodern Cornelius Alexander Cronsjö som gav den namnet Kronetorp. Gårdens mangårdsbyggnad uppfördes 17933.

Söder om mangårdshuset ligger trädgården i en nord-sydlig riktning. I trädgården finns bland annat en stor gammal blodbok och i trädgårdens sydligaste del, finns en mindre damm. Därefter övergår trädgården i resterna efter en jaktpark som Cronsjö lät anlägga. Parken minskades i storlek när E22 anlades. År 1834 kom Kronetorp i släkten Berghs ägo. Familjen bodde på Kronetorp under sommarmånaderna, annars bodde de i Malmö.

Paret Bergh hade åtta barn. Sonen Alfred blev lantbrukare på Kronetorp. Alfred Bergh var en duktig och sköt-
sam jordbrukare som även var kyrkovärd i Burlövs församling. Han beskrivs som en rättrådig och be-
skedlig man med ett ordningssinne som närmade sig pedanteri. Alfred tillsammans med fyra ogifta
systrar löste på 1870-talet ut Kronetorp från de övriga syskonen som var gifta. På gården odlades bland annat vete, råg, vårsäd och vitbetor. De fyra fröknarna Bergh kallades av folk för ”våra fröknor” och de var allmänt omtyckta för sitt rejäla och rättframma väsen, för sin omtanke om gårdens folk och för sitt välgörenhetsarbete.

Systrarna vårdade hus och hem, fröken Anne-Sofie hade hand om det stora hushållet. Fröken Edla hade framstående talanger i sällskapslivet och tog emot gäster. Fröken Wilhelmina (kallad Mina) skötte bokföringen efter sin brors död, hade överinseendet över jordbruket och hade överläggningar med inspektorn. Fröken Nathalia dukade bord och lade upp kaffebröd. Systrarna hade regelbundna vanor, satt och handarbetade i samma rum och tog dagligen sina promenader i parken. Vid sjukdom och dödsfall räckte alltid fröknarna en hjälpande hand.

Förslag

Namngivningskommitténs förslag är namnen:
1. Storegårdsgatan
2. Jaktparksgatan
3. Mangårdsgatan
4. Vitbetsgatan
5. Vårsädsgatan
6. Fröknarna Berghs torg
Kvarteren föreslås få namnen:
A. Nathalia
B. Edla
C. Wilhelmina
D. Anne-Sofie
E. Alfred
F. Cronsjö

Namnen utgår ifrån gården, vad som har odlats där och människor som har verkat och haft betydelse för bygden. Torget föreslås få namn efter fröknarna Bergh och de fyra kvarteren som omgärdar torget får namn efter de fyra systrarnas förnamn.

 

Ny skola i Kronetorpstaden

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019 (§ 13) att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete och förprojektering för att ta fram systemhandlingar för F–6-skola i Kronetorpstaden.

Den exakta placeringen av skolan är inte beslutad men nedan syns området som utreds för skolan i sitt sammanhang i Kronetorpstaden som också är under bearbetning. Detta kommer att bli den för-sta skolan för området och den beräknas rymma 600 elever.

Namngivningskommitténs förslag är att skolan får namnet Kronetorpskolan.

Läs hela texten i Burlövs Kommuns artikel.