BLOGG

HUR HAR DET GÅTT I SKÅNE 2014?

Region Skåne har nyligen publicerat rapporten ”HUR HAR DET GÅTT I SKÅNE 2014?” där man bland annat analyserat bostadssituationen, tryggheten, medborgardemokratin, den etniska mångfalden, utblidningen, ekonomin och miljön. Nedan finner ni ett utdrag ur rapporten gällande boendet och bostadsbyggandet. Hela rapporten kan ni läsa här.

Under 2013 byggdes 3913 nya bostäder i Skåne. Det är en minskning med 4 procent jämfört med 2012. Målet i det öppna Skåne 2030 är 6000 nybyggda bostäder per år med en allsidig sammansättning. Byggnationen av småhus minskade med 25 procent och produktionen av flerbostadshus ökade med 13 procent. Bostadsbyggandet är inne i en återhämtningsfas sedan finanskrisen då bostadsbyggandet i Skåne minskade med drygt 40 procent. Om antalet nya bostäder 2013 sätts i relation till befolkningsökningen under samma år, går det 2,8 boende per ny bostad. Det kan jämföras med att det genomsnittliga antalet personer per hushåll i Sverige är runt 2,2 boende per hushåll. Bostadsbyggandet i Skåne matchade inte befolkningsökningen 2013, det vill säga det byggdes för få bostäder i Skåne under 2013.

Fördelningen mellan småhus respektive lägenheter i flerbostadshus varierar från år till år. Under 2013 var drygt 29 procent av nybyggnationen äganderätter, 46 procent hyresrätter och 25 procent bostadsrätter. Antalet påbörjade nya bostäder var något högre under 2013 än 2012, vilket innebär att antalet färdigställda bostäder i Skåne de kommande åren är god. Det är dock fortsatt stor bostadsbrist i Skåne, 20 av Skånes 33 kommuner har underskott på bostäder och 32 av de 33 kommunerna har ett behov av hyresrätter, visar Länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys Skåne 2014 (2014:10). Bostadsbristen drabbar främst grupper med svag förankring på bostadsmarknaden och/eller svag ekonomi.

I rapporten finner man även en analys av Skånes hållbarhetsarbete och miljösituation. Här är ett litet utdrag:

Riksdagen beslutade år 1999 att 16 miljökvalitetsmål ska nås innan år 2020 i Sverige. För Skånes del är det 15 av de 16 miljömålen som är väsentliga då Skåne saknar fjällmiljö. Då miljömålen har en tidshorisont till 2020 görs utvärderingen utifrån det. Länsstyrelsen i Skåne bedömer att det är möjligt att nå ett av de 15 miljömålen. Det är skyddande ozonskikt som bedöms att uppnås till 2020. Målet om säker strålmiljö uppskattas vara nära att uppnås till 2020, det som talar emot är ökade fall av hudcancer. Resterande tretton miljömål förväntas inte att uppnås till 2020. För att uppnå miljömålen 2020 fordras en samhällsomställning. I Skåne behövs följande åtgärder göras för att nå upp till en bra livsmiljö; hållbara transporter, hållbar konsumtion, ökad hänsyn till den marina miljön och skydd av natur- och kulturvärden.

Växthusgasutsläppen per invånare i Skåne har minskat med drygt 40 procent sedan 1990 om utsläpp orsakade i andra länder och de skånska hushållens konsumtion exluderas. Utsläppen per invånare är lägre i Skåne än i riket 2012. Alla sektorer i Skåne förutom jordbruk har lägre klimatpåverkande utsläpp än riket vilket faller i linje med en relativt stor jordbruksproduktion i Skåne jämfört med riket som helhet. Transport är den sektor i Skåne som har haft svagast nedgång sedan 1990, vilket beror på ökad användning av naturgas och i stort sett oförändrade transporter. Ökad användning av biobränsle, effektivare energianvändning, förnybar el och mindre utsläpp från transporter är viktiga åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i Skåne.